CO DĚLÁME

IDENTIFIKACE

Společně s Vámi identifikujeme klíčové příležitosti i potenciální bariéry pro zavedení a zlepšení odpovědného / cirkulárního přístupu a pomůžeme Vám vybrat ty nevhodnější pro Vaši situaci.

NALODĚNÍ

Pomůžeme Vám vytvořit potřebné interní podmínky, zajistit zdroje a odhodlání Vašich lidí pro realizaci změny.

ENERGIE

Dodáme Vašim týmům a manažerům důvody pro "buy-in", energii, odpovídající přístup, mindset a dovednosti nutné k úspěšné realizaci změny a pomůžeme Vám zajistit, aby změna skutečně probíhala.

Identifikace

Pomůžeme Vám najít takovou cestu, která Vás bude stát minimum úsilí i peněz a přitom bude mít největší vliv na zlepšení udržitelného fungování Vaší firmy. To vše při respektu k potřebě generovat odpovídající profit.

Zmapujeme současný stav Vaší organizace a doporučíme možné kroky ve dvou základních oblastech: 

  1. "Tvrdá" opatření k optimalizaci či zlepšení odpovědného přístupu např. v odpadovém hospodářství, v nakládání s obaly, odpovědném designu, ve využívání udržitelných zdrojů...
  2. "Měkká" opatření, která změní myšlení Vašich lidí tak, aby změnu zvoleným směrem nejen pochopili, ale i přivítali a především jí dokázali žít a uplatňovat v každodenní práci. Mezi tato opatření může patřit např. identifikace potenciálních překážek v myslích lidí a nalezení cesty, jak je překonat, analýza přístupu manažerů a doporučení jejich rozvoje tak, aby podpořili Vaše záměry, apod.   

Sami máme více než 20 let zkušeností v druhé oblasti. V první oblasti spolupracujeme s experty na odpovědnost a cirkulární ekonomiku, především s CIRA A a INCIEN.

Díky spolupráci s našimi partnery pak doporučení v obou oblastech propojíme do kompaktního celku, který Vám pomůže najít optimální cestu k vašim cílům. To vše při respektování 3P cirkulárního a odpovědného přístupu: People, Profit, Planet. 

Mezi nástroje, které v této fázi odvedou dobrou práci, patří např. Cirkulární sken nebo Měření mindsetu.

nalodění

Pomůžeme Vám zajistit, aby, jako bohužel v mnoha firmách, Vaše investice nevyletěly komínem díky přirozenému odporu lidí ke změně.  

K rozběhnutí "setrvačníku" změny zřídkakdy stačí jen jasný záměr. Většinou potřebujete odhodlání lidí, jejich čas a kapitál.

Lidé nejraději realizují změnu, kterou sami chtějí. K tomu potřebují vidět její vyšší smysl i velmi pragmatický přínos pro každého z nich osobně. Smysl a přínos změny jsme již pomohli najít desítkám tisíc lidí. Proto jsme přesvědčení, že dokážeme pomoci i Vám.

Navíc Vám ve spolupráci s našimi partnery pomůžeme najít optimální zdroj kapitálu k rozhýbání Vašeho "setrvačníku". 

K našim oblíbeným nástrojům v této fázi patří např. MSM workshopy.

energie 

Společně s Vámi zajistíme, aby se změny, které se již rozběhly a do kterých jste již tolik investovali, nezastavily těsně před tím, než mohou žít samy o sobě.

"Setrvačníku" změny je třeba do určité chvíle dodávat energii zvenku. Jinak se zastaví.

Doporučíme Vám, do kdy je třeba energii zvenku dodávat, jaké zásahy do Vašich interních procesů Vám pomohou omezit ztráty energie změny, a řekneme Vám, od kdy již "setrvačník" poběží sám. Také Vám pomůžeme dodávat potřebnou dodatečnou energii. 

V této fázi nejčastěji používáme nástroje jako pravidelné meetingy s Vaším změnovým "core" týmem, Motivační workshopy, dodání čerstvé energie v podobě kvalitních stážistů, pomoc při zajištění dotací, nebo komplexní rozvojové programy jako je Akademie odpovědného Leadershipu

VÍCE O NAŠICH NEJČASTĚJŠÍCH NÁSTROJÍCH

MĚŘENÍ MINDSETU

Změříme připravenost Vaší firmy ke změně i úspěšnost průběhu změny samotné.

Jedna ze základních pouček v managementu je: "Jen co mohu měřit, mohu řídit." I když s tím nesouhlasíme úplně, věříme, že měření pomáhá. V případě práce s firemní kulturou pak měření pomáhá v mnohem více ohledech, než jen vyhodnocení, zda jsme posunu dosáhli či ne.

Měření hodnot, atmosféry a mindsetu je však v psychologii a sociologii jednou z největších výzev.

Díky naší spolupráci s top experty v oblasti psychologie a sociologie Vám však dnes dokážeme až s 95% pravděpodobností říci, jak je Vaše organizace na změnu mindsetu připravená, kde jsou překážky, o kterých byste se jinak pravděpodobně nedozvěděli, a doporučit postup, jak se s nimi vypořádat. Umíme i změřit, do jaké míry se nám změnit mindset Vašich týmů skutečně podařilo. 

Chcete vědět více?

Příklad použití Měření mindsetu v praxi...

CIRKULÁRNÍ SKEN

Řekneme Vám, jak jste na tom s cirkulárním přístupem a jak nejlépe dál.

Umíme se na Vaši firmu podívat přes „cirkulární brýle”. Od způsobu, jakým máte nastaveno běžné fungování v kancelářích, až po výrobní procesy, distribuci či systém nákupu. Hledáme příležitosti na několika úrovních a vždy volíme start přesně tam, kde budou mít první kroky největší dopad.

Chcete vědět více? 

MSM workshopy

Nejlepší postup je ukrytý v podvědomí Vašeho týmu. Víme, jak ho odkrýt.

Určit správnou strategii, které navíc budou lidé věřit a chtít ji realizovat, není jednoduché. Zvlášť v dobách jako je tato.

Navíc, někdy se i menší tým nedokáže shodnout na tom, co přesně dělat, kde je ten nejdůležitější "zakopaný pes" a na čem začít nejdříve. 

Proto moc rádi používáme kombinovanou metodu Metaplan Strategic Meeting, která už mnoha firmám i neziskovkám pomohla vyřešit mnohaměsíční zásadní i méně zásadní strategická dilemata během jediného dne.
A ještě k tomu s jedním klíčovým benefitem navíc - prakticky každý, kdo tento workshop absolvuje, je odhodlaný se do změny pustit.
Proč? Protože to není řešení managementu, ani naše, ale jejich vlastní... 

Chcete vědět více? 

Příklad použití MSM workshopu v praxi... 

ODPOVĚDNÝ LEADERSHIP

Pomůžeme Vašim manažerům vidět v udržitelnosti smysl a chtít jí žít.

Bez Odpovědného leadershipu žádná firma nedokáže udělat skutečnou změnu své kultury k odpovědnosti. 

Dobrou zprávou je, že v top managementech se odpovědných leaderů objevuje stále více. Pokud ale nemají plné pochopení a podporu zespodu, od středního managementu, je to pro ně často boj s větrnými mlýny. Navíc, standardní leadership development programy nejsou na odpovědnost zaměřeny a často postrádají i potenciál pro reálnou změnu mindsetu a chování.

Proto jsme postavili a letos spouštíme první program odpovědného leadershipu pro střední management (nejen) v ČR.

Potřebujete, aby kritická masa ve vaší firmě přemýšlela jinak? Program Odpovědný leadership má obrovský potenciál pomoci Vaší firmě efektivně posunout mindset klíčových lidí pořebným směrem a probudit v nich odpovědné leadery. To všechno při zachování respektu k profitabilitě.    

Chcete vědět více? 

DOTACE A další zdroje

Pomůžeme dodat "odpovědné palivo" a potřebnou energii k realizaci změn.

Sledujeme příležitosti, které jsou firmám a podnikatelům k dispozici, a aktivně tyto možnosti aplikujeme do našich řešení. U mnoha inovativních myšlenek umíme najít cesty pro financování formou dotačních programů, které jsou dostupné z národních i evropských fondů.

Peníze ale nejsou jediná energie, kterou Vám dokážeme dodat. Více...

motivační workshopy

Najdeme ta správná PROČ a nabijeme Vaše lidi energií pro realizaci změn.

Vyznáme se v nalézání správných PROČ a dávání lidem smyslu pro jejich práci a nové výzvy. Proto jsou naše tréninky úspěšné, i když spousta pokusů již zklamala. Navíc máme rádi výzvy.

Máte pro nás také nějakou?

Příklad použití Motivačního workshopu v praxi ... 

PŘÍKLADY, CO JSME DĚLALI A CO JSME ODMÍTLI

Pomáhat firmám k větší udržitelnosti a cirkulárnímu přístupu jsme se rozhodli, nejen protože věříme, že to je správný směr pro všechny. Ale také proto, že se už mnoho let věnujeme posunu mindsetu a firmních kultur, a jsme si jistí, že máme na čem stavět. 

CO JSME DĚLALI ...

FMCG

POSUN FIREMNÍ KULTURY PŘEDNÍ EVROPSKÉ FMCG SPOLEČNOSTI

Naší misí bylo pomoci posunout firemní kulturu směrem ke "giving mindsetu".

Projekt jsme vyhráli díky tomu, že jsme nenavrhli žádné řešení. Kulturu nemůže vytvořit ani board ani my. Jen samotní lidé. Proto jsme navrhli jen první kroky k tomu, aby mohl být vytvořený kickoff tým, který odpovídal budoucí kultuře a měl potřebné předpoklady k cílenému a přesto přirozenému šíření nové kultury. 
Tomuto týmu a dalším, kteří se nabalovali, jsme poté dodávali potřebnou energii, dovednosti, a pomáhali jim identifikovat potenciální překážky tak, aby změna mohla proběhnout.

Měření mindsetu na začátku a v odstupu cca 14 měsíců prokázalo žádoucí posun v kultuře potřebným směrem.

Zpět na přehled... 


NEZISK

ONBOARDING TÝMU VÝZNAMNÉ NEZISKOVKY POMÁHAJÍCÍ RODINÁM

Původní zadání se vůbec netýkalo onboardingu, ale pomoci zlepšit fundraising a doprovodné procesy vč. kvalitního reportingu nutného pro administrativu dotací.

Při prvotní analýze jsme zjistili, že největší překážka není v dovednostech lidí, ale v jejich mindsetu. Pomocí několika málo nástrojů, kde hlavní roli hrál MSM Workshop, se nám podařilo mobilizovat celý tým do té míry, že jedna z top manažerek prohlásila:

"Opravdu jsem nečekala tak obrovskou změnu. Reporty potřebné k prokázání účelnosti dotací jsem z lidí páčila mnohdy i měsíce. Dnes za mnou sami chodí, ptají se, jaké informace a reporty potřebují, a jsou mnohdy ochotní je udělat i přes víkend."

Zpět na přehled... 


VÝROBA

POSUN MINDSETU MISTRŮ VE VÝROBĚ V GLOBÁLNÍ VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI

Na začátku byl záměr připravit teamleadery a mistry na změny související se spuštěním nových výrobních linek. Tyto změny znamenaly pro všechny dočasné navýšení objemu práce a také roztrhání vazeb v jednotlivých směnách a přesunu části operátorů na nové linky.

Důležitým krokem bylo zmapování aktuální situace přímo v provozu směn a osobní rozhovory s manažery. Během těchto rozhovorů se ukázaly klíčové demotivační faktory a skryté bariéry proti plánovaným změnám. 
Na základě těchto výstupů jsme aktualizovali stávající kompetenční modely, které umožnily lepší rozhodování při přesunu jednotlivých členů směn a optimalizovaly řízení výkonu na jednotlivých linkách. 
Následně jsme společně s HR oddělením vytvořili sérii tréninků zaměřených na komunikaci, vedení lidí ve změně a řešení obtížných situací, na které byl napojen "coaching on the job" přímo ve výrobě.

Výsledkem bylo viditelné zvýšení motivace teamleaderů i mistrů, hladší přijetí změn, než management očekával, a minimální ztráty talentů.

Zpět na přehled... 


STAVBY

MISSION IMPOSSIBLE U MEZINÁRODNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍCH KOMPONENT

Protože většina z nás v Happy jsme původní "sejlsáci" a "markeťáci", často se na nás obracejí na doporučení klienti s projekty, které už nejsou v našem hledáčku. Někdy ale přijmeme výzvu, jako byl nedávno trénink sales týmu, na kterém si už vylámal zuby zkušený trenér obchodních dovedností. 

K úspěchu bylo i zde třeba nejdříve pracovat s mindsetem obchodníků. Jejich zkušenost se sales tréninky za posledních 15 let byla taková, že je sama HR manažerka musela osobně přesvědčovat, aby tomu dali ještě jednou šanci.

Díky důkladné práci s budoucími účastníky tréninku a změně tréninkových metod v programu se z projektu stalo úspěšné školení, díky kterému každý z obchodníků začal v terénu samostatně zkoušet nové dovednosti a přístupy. 

Zpět na přehled... 


BARVY

ZAVEDENÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PRO ZÁKAZNÍKY U TOP GLOBÁLNÍHO VÝROBCE BAREV

Ke zvýšení loajality se slovenská pobočka rozhodla zavést úplně nový věrnostní program. Cílem naší práce bylo "prodat" obchodníkům jeho důležitost a význam tak, aby ho dobře představili vybraným zákazníkům, a tím kromě loajality zvýšili i jejich obrat. To vše v okamžiku, kdy všichni významní konkurenti již měli funkční věrnostní programy, do kterých investovali více, než bylo možné v tomto případě.

K programu jsme byli přizváni už ve fázi jeho návrhu marketingem a vytváření podpůrných materiálů, kde bylo třeba dobře a ve správném pořadí komunikovat argumenty. Klíčovou fází bylo pak nastavení mindsetu a trénink obchodního týmu.

Těší nás, že věrnostní program byl velmi úspěšně implementován a také vyhodnocen globálním HQ jako nejlepší realizovaná aktivita toho roku.

Zpět na přehled... 


... A CO JSME ODMÍTLI

Chceme, aby nás práce bavila a být hrdí na to, s čím pomáháme. K tomu si musíme být jistí, že pro změny, které katalyzujeme, jsou vytvořené potřebné podmínky. 
Proto si každý potenciální projekt důkladně prověřujeme, než se rozhodneme na něm spolupracovat. Proč jsme některé projekty odmítli? 

MÉDIA

ZMĚNA FIRMENÍ KULTURY VÝZNAMNÉ MEDIÁLNÍ AGENTURY 

Zadání tohoto projektu se nám moc líbilo. Cílem bylo posunout firemní kulturu tak, aby se nově příchozí lidé - zejména generace Y a částečně Z - cítili ve firmě lépe a zůstávali déle.

Už před samotnou nabídkou jsme se rozhodli zrealizovat quick-sken. Z něho bylo jasné, že se bude jednat o posun kultury, který bude vyžadovat nejen formální podporu top managementu, ale též jeho aktivní účast na změnách. Při další komunikaci jsme bohužel zjistili, že většina top managementu na sobě není ochotná pracovat a ani věnovat čas, který by byl pro posun nutností. 

Zpět na přehled... 


NÁBYTEK
ZLEPŠENÍ BLBÉ NÁLADY V NÁBYTKÁŘSKÉ FIRMĚ 

Původní zadání bylo navrhnout systém pro lepší kontrolu prodeje a zlepšení obchodních výsledků dodávaných obchodním týmem.

Během první - mapovací - fáze spolupráce jsme zjistili, že "zakopaný pes" není ani tak v procesech nebo schopnostech týmu, ale v jejich motivaci. Motivace navíc nebyla snižována přímo motivačním systémem obchodníků, ale nastavením celé firmy. 
Šli jsme po kořenech nastavení a blbé nálady v celé firmě a došli jsme až k nastavení managementu a majitelů. Majitelé pochopili, co je třeba udělat, a měli dostatečnou sebereflexi, aby připustili, že je nutná buď změna jejich způsobu řízení firmy, nebo přenechání řízení firmy někomu jinému. Rozhodli se pro druhou variantu.

Poté, co jsme v rámci firmy společně našli nového výkonného ředitele, jsme ale zjistili, že pro majitele je nemožné "opustit" své dítě a nechat dostatečně volnou ruku novému výkonnému týmu, a to vč. pravidel, které sami odsouhlasili. V tento moment jsme majitelům sdělili, že jakákoli další investice do naší spolupráce je zbytečná. 

Zpět na přehled...